ثبت رکورد تولید فلز آلومینیوم به بیش از ۱۸۵ هزار تن در سال ۱۳۹۹

182