کسب موفقیت رتبه برتر استانی به عنوان مدیر کل نمونه حراست استان مرکزی

161