انجام عملیات حمل و نقل صنعتی داخل و بین کارگاههای احياء ۱ و ۲ و آند

101
شماره مناقصه: ۱۲۸۴۷
موضوع مناقصه: انجام عملیات حمل و نقل صنعتی داخل و بین کارگاههای احياء ۱ و ۲ و آند
آخرین مهلت: ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
فایل: agahi ehya.pdf