ساخت و تحویل ۲۰۰۰ متر ریل کرین

64
شماره مناقصه: ۱۲۲۷۴
موضوع مناقصه: ساخت و تحویل ۲۰۰۰ متر ریل کرین
آخرین مهلت: ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
فایل: agahi ۲۰۰۰ rail.pdf