برنامه ریزی و انجام امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت آلومينيوم ايران

114
شماره مناقصه: ۱۱۰۷۷
موضوع مناقصه: برنامه ریزی و انجام امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت آلومينيوم ايران
آخرین مهلت: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
فایل:                  اطلاعیه           اطلاعیه شماره ۲(جدول پیشنهاد قیمت) agahi ayab , zahab.pdf