بازاریابی و فروش

1735

مدیر بازاریابی و فروش

حمید رضا مقدسی

اطلاعات تماس

پست الکترونیک : sales.marketing@iralco.ir

تلفن دفتر اراک : ۳۴۰۲۶۶۸۲ – ۰۸۶     ۳۲۱۶۲۱۲۰ – ۰۸۶     ۳۴۱۳۲۸۷۰ – ۰۸۶    ۳۴۱۳۲۸۸۳ – ۰۸۶

نمابر : ۳۲۱۶۲۱۲۱ – ۰۸۶

تلفن دفتر تهران : ۸۸۰۴۹۰۲۹ – ۰۲۱

تلفکس : ۸۸۰۴۸۷۰۱ – ۰۲۱